اگر قبل از ازدواج نگران مهریه هستید این مطلب را بخوانید صد در صد به نفع پسرها

ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون رئیس قوه‏ی قضائیه، طی بخشنامه‏‌ای در سال 85، سردفتران ازدواج را مکلف کرد که در موقع اجرای صیغه‌ی عقد و ثبت آن‌، درصورتی که زوجین نسبت به نحوه‌ی پرداخت مهریه توافق کنند، نحوه‌ی پرداخت آن بر عندالاستطاعه مالی زوج به عنوان شروط ضمن عقد در سند ازدواج ثبت و به امضاء آن‌ها برسد. در این صورت دیگر زن نمی‌تواند هر زمان که خواست خواستار مهریه‌اش شود و مرد هر زمان که امکانش را داشت، می‌تواند مهریه را پرداخت کند. یعنی اگر زنی از همسر خود منتفر شد و دیگر نتوانست زندگی با او را ادامه دهد، نه تنها حق طلاق گرفتن را ندارد، بلکه با مراجعه به دادگاه و مطالبه‌ی مهریه‌ی خود، نمی‌تواند از همسرش جدا شود؛ زیرا باید در ابتدا استطاعت مالی و امکان پرداخت مهریه همسرش را به دادگاه اثبات نماید.

البته مفاد این بخش‌نامه به معنی تبدیل شدن مهریه‌ی عندالمطالبه به مهریه‌ی عندالاستطاعه نیست و فقط با ارشاد زوجه و پذیرفتن این شرط توسط او، این دستورالعمل قابل اجرا خواهد بود. زیرا اگر سقفی برای مهریه درنظر گرفته شود یا قانون مهریه از عندالمطالبه به عندالاستطاعه تغییر کند، فلسفه‌ی مهریه از بین رفته و ماده 1082 قانون مدنی نقض می‌گردد. 

این نکته قابل توجه است که اگر مهریه عندالاستطاعه شود، زن هیچ راهی برای گرفتن مهریه‌اش ندارد. زیرا مرد می‌تواند این مطلب را عنوان کند که هیچ‌گاه توانایی و استطاعت مالی برای پرداخت مهریه‌ی همسرش را ندارد. این نوع مهریه، مرد را مکلف به پرداخت آن نمی‌کند و فقط در صورتی که زن بتواند توانایی مالی مرد را برای پرداخت مهریه ثابت نماید، مرد باید آن را پرداخت کند و در غیر این‌صورت هیچ چیزی به زن تعلق نمی‌گیرد. از دیگر اشکالاتی که به این نوع مهریه وارد است می‌توان به مجهول بودن زمان مدت قرارداد اشاره کرد و هنگامی که قراردادی مدت زمان مشخصی نداشته باشد، نتیجه‌ای ندارد و باطل است. اشکال دیگر این نوع مهریه این است که قانون‌گذار زوایای آن را به خوبی نمی‌شناسد. به عنوان مثال در زمان طلاق یا زمانی که همسر زن فوت می‌کند، هیچ قانون فرضی برای این مسأله پیش‌بینی نشده است و در این نوع مهریه فقط اثبات شدن استطاعت مالی مرد برای پرداخت مهریه قید گشته است. علاوه بر آن به محض جاری شدن صیغه‌ی نکاح، برخلاف مهریه‌ی عندالمطالبه، دراین مهریه زوجه مالک آن نمی‌شود.

البته با وجود این‌که همگان فکر می‌کنند انواع مهریه فقط به عندالمطالبه و عندالاستطاعه محدود می‌شود، ولی در نگاه شرع انواع دیگری نیز برای مهریه مشخص گردیده است.

1. مهر السنه (مهر محمدی): این مهر، همان میزان مهریه‌ای است که پیامبر اکرم(ص) برای دخترشان حضرت فاطمه‌زهرا (س) تعیین کردند که دویست و شصت و دو مثقال و نیم نقره مسکوک است. 
2. مهر المسمی: مهری که در هنگام عقد نکاح ذکر می‌شود و با توافق طرفین تعیین می‌گردد یا تعیین آن به عهده‌ی شخص ثالث گذاشته می‌شود. مهری که در عقد نکاح تعیین شده یا تعیین آن به عهده شخص ثالثی گذارده شده است. 
3. مهر المِثل: این نوع مهر به این صورت است که در عقد نکاح مهر تعیین نمی‌شود و زوجین پس از جاری شدن صیغه‌ی نکاح با یکدیگر به توافق می‌رسند و میزان آن را با توجه به وضعیت خانوادگی و شخصیت و شرایط زن و همچنین عرف آن مکان تعیین می‌نمایند.
4. مهر‌المتّعه: این نوع مهریه با توجه به وضعیت و شرایط مالی که مرد دارد تعیین می‌گردد. به این صورت که اگر در عقد نکاح میزان مهریه مشخص نشود و زوج بخواهد قبل از نزدیکی با زوجه او را طلاق دهد، مقداری از مهر را تعیین و به زوجه می‌پردازد و همان‌طور که در ابتدا گفته شد میزان آن بستگی به وضعیت مالی مرد دارد.

 


 

 تکتم عرفانیان

____________________________________________________________________________

 احکام خانواده

بـاشـد یـا مـُحـلّ ـ و وکـیـل گـرفـتـن قبل از احرام باشد یا در حال احرام .(م 2407 و ت ، ج 2، ص 287، م 12)

 

تـبـصـره

ایـن حـکـم در صـورت آگـاهـى بـه حـرمـت ازدواج در حـال احـرام اسـت و در صـورت عـدم آگـاهـى ، اگر چه در تمام صورتهاى یاد شده ازدواج باطل است ، لیکن موجب حرمت ابدى نمى شود.(همان)

ازدواج با زنى که در عده دیگرى است

ازدواج زن ـ به صورت دایمى یا موقت ـ در صورتى که در عدّه دیگرى است جایز نیست ، رجـعـى باشد یا باین ، در عدّه وفات باشد یا در غیر آن ، عدّه ازدواج دایم باشد یا موقت یا وطى به شبهه . بنابراین ، اگر با او ازدواج نماید چنانچه هر دو، موضوع و حکم را بـدانـند، به اینکه بدانند که او در عدّه است و بدانند که در عدّه ، ازدواج با او جایز نیست یـا یـکـى از آنـهـا مـوضـوع و حـکـم را بـدانـد ازدواج باطل است و تا ابد بر یکدیگر حرام مى شوند.(ت ، ج 2، ص 282، م 1)

حقوق خانواده

اسـلام بـراى تـحـکـیم هر چه بیشتر خانواده و تاءمین نیازهاى طبیعى افراد خانواده ، حقوق متفاوتى قرار داده است ، در اینجا دو حق اقتصادى خانواده را به بحث مى گذاریم :

مَهْرِیّه

مـَهـْر یـا کـابین در اصطلاح فقهى عبارت است از مالى که مرد در برابر نکاح قرار دهد و بـه زن بـپـردازد.(24) در قـرآن کـریـم کـه واژه مـهر به کار نرفته ، بلکه از لغـات مـعـادل آن مـانـنـد صـِداق ، نـِحـْله ، فـریـضـه و امثال آن یاد شده است .(25)

مقدار مهریّه

مـهریه مقدار معیّنى ندارد، بلکه هر مقدار که مورد رضایت و توافق زن و مرد قرار گیرد، خـواه زیـاد بـاشـد یـا کـم ، صـحـیـح اسـت ، ولى نـبـایـد آن قـدر کـم بـاشـد کـه بـه آن مال نگویند و مستحب است که از مهرالسنّه یعنى پانصد درهم نیز بیشتر نباشد.(ت ، ج 2، ص 297، م 1)

 

تـذکـّر

در بـرخـى از شـهـرهـا پـدر یا مادر عروس ، مبلغى به عنوان شیربها از داماد مى گـیـرند. این مبلغ جزء مهریّه نیست ، بلکه چیزى زاید برآن است و ازنظر حکم شرعى سه حالت دارد:

الف ـ اگـر دادن و گـرفـتـن آن مـبـلغ بـه عـنـوان جـعـاله (26) بـراى عـمـل مـبـاحـى بـاشـد، جـایـز و حـلال بـودنـش ، بـى اشکال است .(همان ، ص 298 ، م 9)

ب ـ اگـر دامـاد بـا مـیـل و رغبت آن مبلغ را پرداخت نماید ـ هر چند براى جلب رضایت والدین دخـتر یا به خاطر جلب رضایت خود دختر باشد ـ در این صورت گرفتن آن ، جایز است ؛ ولى مادامى که مصرف نشده ، داماد حق دارد آن را پس بگیرد.(همان)

ج ـ اگـر دامـاد بـدون رضـایـت و بـراى رها کردن دختر آن مبلغ را بپردازد، در این صورت گـرفـتـن آن مـال حرام بوده و داماد مى تواند آن را پس بگیرد، هر چند مصرف شده باشد؛ ایـن در صـورتى است که دختر به ازدواج با مهر تعیین شده ، راضى است ، اما نزدیکانش از انجام عقد جلوگیرى مى کنند.(همان)

انواع مهریه

1 ـ مهرالمسمّى

2 ـ مهر السّنّه عبارت است از :

3 ـ مهر المثل

4 ـ مهر التفویض

توضیح

 

1 ـ مهرالمسمّى

مهریه اى که مورد توافق عروس و داماد بوده و در متن عقد آمده است . مهریه نـبـایـد مـبـهـم بـاشـد، بنابراین اگر یکى از دو چیز را ـ که مشخص نیست ـ مهر قرار دهند، مـهـریـه بـاطـل ، ولى عـقـد صـحـیـح اسـت و بـراى زن در صـورت آمـیـزش ‍ مهرالمثل ثابت مى شود.(ت ، ج 2، ص 497، م 3)

 

2 ـ مـهـرالسـنـّه

مـهـریـه اى کـه پـیامبر(ص) براى همسران و دخترانش قرار داده است که برابر با پانصد درهم نقره مى باشد.(همان ، م 1)

 

3 ـ مهرالمثل

مهریه اى که براى زنان مشابه و همشاءن ، رایج است .

http://library.tebyan.net/newindex.aspx?pid=19667&BookID=105314&PageIndex=11&Language=1

_____________________________________________________________


 

 

 

/ 0 نظر / 39 بازدید