عشق واقعی مارمولک

شخصی دیوار خانه اش را برای نوسازی خراب می کرد.خانه های ژاپنی دارای فضایی خالی بین دیوارهای چوبی هستند. این شخص در حین خراب کردن دیوار در بین ان مارمولکی را دید که میخی از بیرون به پایش کوفته شده است.دلش سوخت و یک لحظه کنجکاو شد .وقتی میخ را بررسی کرد تعجب کرد این میخ چهار سال پیش هنگام ساختن خانه کوبیده شده بود!!!چه اتفاقی افتاده؟
مارمولک ? سال در چنین موقعیتی زنده مونده !!!در یک قسمت تاریک بدون حرکت.
چنین چیزی امکان ندارد و غیر قابل تصور است.متحیر از این مساله کارش را تعطیل و مارمولک را مشاهده کرد.تو این مدت چکار می کرده؟چگونه و چی می خورده؟
همانطور که به مارمولک نگاه می کرد یکدفعه مارمولکی دیگر با غذایی در دهانش ظاهر شد .!!!
مرد شدیدا منقلب شد.
چهار سال مراقبت. چه عشقی ! چه عشق قشنگی!!!
اگر موجود به این کوچکی بتواند عشق به این بزرگی داشته باشد پس تصور کنید ما تا چه حدی میتوانیم عاشق شویم اگر سعی کنیم

منبع ایران الایو

البطه این حکایت خیلی جالب و احساس بر هست . و در روان انسان باعث تحول میشود .

ولی یک نکته که هست این هست که بدن مارمولک چیز عجیبی هست و در این شرایطی میتواند دست و پای خودش یا دم خودشو از خودش جدا کنه و اون قسمتها نیز که جدا شده دباره رشت کنه . حتما تو مستندهای حیات وحش دیدید . ولی ما این حکایه را قبول میکنیم و از نشانه های قدرت آفریدگار میدانیم.

_______________________________________________________________________________________________________

/ 0 نظر / 9 بازدید