درست ورزش کنیم تا سالم باشیم

 خیلی دیده میشه که تعدادی از مردم بعد خیلی سال خودن و خوابیدن وقتی چربی انباشته شده تازه یاد ورزش و سلامتی می افتند .

برای آشنای و فهم بهتر این مثالو پیش میکشیم . فصل زمستان را فرض کنید و هو.ای سرد و شما ماشینو روشن میکنید و با شدت گاز میدید و با دنده بالا حرکت میکنید . چی میشه پدر موتور ماشین در میاد . و احتمال خرابی موتور بسیار بالا میره .

تو آدما هم دیده میشه که بعد سالها ورزش نکردن شروع به ورزش سنگین میکنن که خیلی خطرناک هست . از قدیم گفتن همه چیز پله پله . اگر تا به حال ورزش نکردید یا مدتی هست ورزش را کنار گذاشتید و حالا میخواهید دباره ورزش کنید . یادتان باشد از پله اول شروع کنید . 

از پیاده روی شروع کنید و روز به روز طول پیاده روی خود را افزایش دهید . روزهای اول اصلا به بدن خود فشار نیاورید . بعد همراه پیاده روی نرمش و کشش نرم را به آن اضافه کنید . بعد اینکه دید بدنتان به نرمش و پیاده روی عادت کرد و فشار کم شده پیاده روی را به دویدن نرم تبدیل کنید . و مثل پیاده روی دویدن را نیز پله به پله شروع کنید . و به بدنتان فشار نیاورید برای مثال روز اول که نیم دور دور میدانی را دویدید روز دوم یک دور و اگر نتوانستید همان نیم دور را بدوید تا زمانی که بدنتان آماده دویدن یک دور کامل را داشته باشد و همین طور طول دویدن را افزایش دهید . و بهتر هست که قبل دویدن چند دقیقه پیاده روی کنید تا بدن و ذهن آماده ورزش باشد . و دویدن را به صورت آرام شروع کنید . و در همه حال نرمش را فراموش نکنید 

ورزش را در اول با کوه نوردی شروع نکنید که خیلی ها را به کام مرگ کشانده و یا هر ورزش سنگین دیگه . خیلی دیده شده که کسانی اول کاری به کوه روی آوردن و با فشار به خود باعث ایست قلبی شدن و یا نارسای قلبی دچار شدن .

همیشه موقه ورزش آب بخورید و خودتان را تشنه نگذارید . البته کم کم و شکم سیر آب نخورید . هر بار نصف لیوان . نه سرد باشه نه گرم . و از خوردن آب یخی خودداری کنید .

تشنگی در ورزش ضرر دارد و به کلیه ها ضرر میرساند .

اگر در ورزش احساس میکنید  انرژی میشوید . با مشورت دکتر از مکمل ویتامینه استفاده کنید . از نوشیدنیهای خوب ورزشی شربت آبلیمو هست که یک عدد ویتامین 3 یا مولتی ویتامین چوشان به آن انداختیم . البته نیاید زیاد شیرین و یا ترش باشه . 

یکی دیگه از نوشیدنیهای خوب شیر کاکائو هست . این نوشیدنیهارو میشه در هین ورزش یا قبل یا بعد ورزش استفاده کرد .

در باشگاه ها باید مربیها به اصول پله پله ورزش کردن آشنایی داشته باشن . و نوع تمرین ورزشکاری که سالهاست که ورزش میکنه و کسی که تازه به ورزش و باشگاه مراجعه کرده . جدا باشه و نوع نرمش و ورزش متناسب با مدت و توان افراد انتخاب بشه .

در کل کسی که یه پله را تا به حال نپریده اگه بخواد چند پله را یه جا بپره به احتمال زیاد کله پا میشه .

زمان خوب برای ورزش . زمان خوب برای ورزش عصر هست . شما میتوانید صبح یه نرمش سبک انجام دهید و ورزشهای سنگین را به بعد ظهر  عصر نگاه دارید . بعد ظهر انژی بدن خوب هست و مناسب هست برای ورزش . و صبح بدن نیاز به انرژی دارد .

شنا از ورزشهای خوب هست که تو اسلام هم به آن اشاره شده . بعد  آمدگی بدنی شنا را نیز به لیست ورزشها اضافه کنید . 

اگه به آبهای گرم و معدنی میروید از خوردن و نوشیدن مواد شیرین و غندی اجتناب کنید چون فشارتان را بالا میبرد و باعث بد حالی شما میشود . 

 دوچرخه یه وسیله خوب و عالی هست آن را داشته باشید و در راهای کوتا از آن استفاده کنید . 

اگر کمر درد دارید دوچرخه سواری بره درمان آن کمک خواهد کرد  تقویت دو ماهیچه اطراف ستون فقرات باعث میشود مهره ها در جای خود  محکم بماند و این کار برای کسانی که دیسک کمر دارند مفید خواهد بود .

________________________________________________________

False exercise was bad for my health. After causing physical damage

You took the wrong way of exercise even may cause death. Exercise should be combined with the knowledge she would otherwise damage


 It seems that a number of people after the fat has accumulated many years of sleeping Khvdn and learn new sports and wellness are deactivated.

To better understand the familiar kill Msalv ago. Suppose Hu winter. Mashynv cold and you turn and you see gas intensity, and you move up a gear. What is the Father into the engine. And put a very high probability of engine failure.

I have seen people who start exercise after heavy exercise some years is very dangerous. The old saying everything step by step. If you had not exercised or is exercising a put down and now want to exercise again. Remember the first step to get started.

Start walking and hiking during the day to increase your. Do not push your body to the early days at all. After walking along soft and smooth stretch to add it. After viewing the body got used to the exercise and walk and walk less pressure to run software to convert. Such as walking and jogging, step by step to get started. And it is better to walk before running a few minutes to prepare the body and mind is exercise. And run a slow start. Do not forget to stretch at all

Sport climbers do not start on the first of the many killed or taken any other heavy exercise.

Always eat Mvqh water sports and keep yourself hungry. However, little by little, and eat a belly full of water. Each cup. Okay, not hot, not cold. Please refrain from eating ice water.

Thirst is bad at sports and kidney damage.

If you exercise, you feel the energy. Vitamin supplement use and consult a doctor. Well, there are a number of vitamins and sports drinks Lemonade 3 or multivitamins Chvshan to run. It's not too sweet or sour.

Good drinks chocolate milk is another one. This Nvshydnyharv Hin after sports or exercise before or after use.

The coach of stairs sport clubs should be familiar and meaningful. After years of sports training and athlete and someone new to the sport and the club visited. Be isolated and appropriate exercise, exercise duration, and can put subjects.

Someone had to take a step in Nprydh ask if there'll likely head a few steps lead up.

Good time for exercise. Good time to exercise is in the evening. You can do light exercise and sports a heavy morning afternoon evening to you. There is a good body and good afternoon energy for exercise. And in the morning the body needs energy.

 

Swimming is a good exercise that you mentioned Islam. After swimming body bulge exercises can add to the list.

If you go to the warm water and minerals from eating or drinking sugary substances and avoid the Ghndy Fshartan raises while you are causing bad.

 Cycling is a great tool and keep it short and ways to use it.

________________________________________________________

Ложные учения было плохо для моего здоровья. После причинения физического ущерба

Вы взяли неправильный путь упражнений даже может привести к смерти. Упражнение следует в сочетании со знаниями она иначе повредить


 Кажется, что целый ряд людей, после жира накопил многолетний спать Khvdn и узнать новые спортивный и оздоровительный выключены.

Чтобы лучше понять, знакомый убить Msalv назад. Предположим, Ху зима. Mashynv холодно и вы включаете, и вы увидите интенсивность газа, и вы двигаетесь вверх передач. Что такое Отец в двигатель. И поставить очень высокую вероятность отказа двигателя.

Я видел людей, которые начинают упражнение после тяжелых упражнений несколько лет это очень опасно. Старая поговорка все шаг за шагом. Если бы ты не осуществляется или осуществления пут вниз и теперь хотят осуществлять снова. Помните первый шаг, чтобы начать работу.

Начать путь и походы в течение дня, чтобы увеличить ваш. Не толкайте ваше тело, чтобы первые дни вообще. После прогулки по мягкой и гладкой участке, чтобы добавить его. После просмотра тело привыкли к осуществлению и идти и идти меньшее давление для запуска программного обеспечения для конвертирования. Такие, как ходьба и бег трусцой, шаг за шагом, чтобы начать работу. И лучше ходить перед запуском несколько минут, чтобы подготовить тело и ум это упражнение. И запустить медленный старт. Не забывайте, чтобы растянуть на все

Спорт альпинисты не начинаются на первый из многих, убиты или взяты в любой другой тяжелые упражнения. Я тоже обнаружили, что те, кто работает на горы и давления привлечения к привести к остановке сердца или проблемы с сердцем и неадекватным.

Всегда ешьте Mvqh водными видами спорта и держать себя голодным. Тем не менее, мало-помалу, и съесть живот, полный воды. Каждая чашка. Ладно, не жарко, не холодно. Пожалуйста, воздержитесь от еды воду со льдом.

Жажда плохо на спортивных и повреждение почек.

Если вы занимаетесь спортом, вы чувствуете энергию. Использовать витаминные добавки и обратитесь к врачу. Ну, есть ряд витаминов и спортивные напитки лимонад Chvshan поставить 3 или поливитамины. Это не слишком сладкий или кислый.

Хорошие напитки шоколадное молоко еще один. Это Nvshydnyharv Хин после тренировки или упражнения до или после использования.

Тренер лестниц спортивных клубов должны быть знакомы и значимым. После нескольких лет спортивной тренировки и спортсмена и кого-то новым для спорта и клуба посетили. Быть выделены и соответствующие упражнения, упражнения продолжительность, и может поставить предметы.

Кто-то должен был сделать шаг в Nprydh спросить, есть, скорее всего, возглавит несколько ступенек ведут.

Хорошее время для физических упражнений. Хорошее время, чтобы осуществлять это в вечернее время. Вы можете сделать легкие физические упражнения и спорт тяжелый утро день вечер для вас. Существует хорошее тело и добрый день энергии для физических упражнений. А утром организм нуждается в энергии.

 

Плавание является хорошим упражнением, что вы упомянули ислам. После купания тела выпуклость упражнения можно добавить в список.

Если вы идете в теплой воде и минералов от еды или питья сладких веществ и избежать Ghndy Fshartan поднимает то время как вы плохо вызывая.

 Велоспорт является отличным инструментом и держать его коротким и способы использования его.

_____________________________________________________________-

ممارسة خاطئة سیئة لصحتک. بعد التسبب فی أضرار مادیة
کنت أخذت بطریقة خاطئة من التمارین حتى قد تسبب الوفاة.
إلى فهم أفضل للقتل مألوفة منذ Msalv. لنفترض هو فصل الشتاء. Mashynv الباردة وتشغیل وترى کثافة الغاز، وأنت تتحرک حتى والعتاد. ما هو الآب فی المحرک. ووضع احتمال کبیر جدا من عطل فی المحرک.
لقد رأیت الناس الذین یبدأون ممارسة التمارین الثقیلة بعد عدة سنوات وهذا خطیر جدا. القول خطوة خطوة کل شیء القدیمة. إذا کنت لم تمارس أو ممارسة اخماد وترید الآن أن تمارس مرة أخرى. تذکر الخطوة الأولى للبدء.
یبدأ المشی والمشی لمسافات طویلة خلال النهار لزیادة الخاص بک. لا تدفع جسمک إلى الأیام الأولى على الإطلاق. بعد المشی على طول امتداد لینة وناعمة لإضافته. مثل المشی والرکض، وخطوة خطوة للبدء. وأنه من الأفضل أن المشی قبل تشغیل بضع دقائق لإعداد الجسم والعقل هو ممارسة الریاضة. وتشغیل بدایة بطیئة. لا تنسى أن تمتد فی جمیع
المتسلقین الریاضة لا تبدأ فی الأول من العدید من قتلوا أو اتخاذ أی ممارسة الثقیلة الأخرى.
یأکل دائما Mvqh الریاضات المائیة والحفاظ على نفسک جائعة. ومع ذلک، شیئا فشیئا، ویأکل بطن کامل من الماء. کل کوب. بخیر، ولیس الساخن، ولیس باردا. یرجى الامتناع عن تناول الماء المثلج.
العطش هو سیء فی الریاضة وتلف الکلى.
إذا کنت ممارسة، کنت أشعر الطاقة. استخدام مکملات الفیتامینات واستشارة الطبیب. حسنا، هناک عدد من الفیتامینات والمشروبات الریاضیة عصیر اللیمون Chvshan لوضع 3 أو الفیتامینات. انها لیست حلوة جدا أو الحامض.
المشروبات جیدة شوکولاتة الحلیب هو آخر واحد. هذا Nvshydnyharv هین بعد الریاضة أو التمارین قبل أو بعد الاستخدام.
یجب أن یکون مدرب النوادی الریاضیة الدرج مألوفة وذات معنى. بعد سنوات من التدریب الریاضی والریاضی وشخص جدید لهذه الریاضة والنادی بزیارتها. تکون ممارسة معزولة ومناسبة، وممارسة المدة، ویمکن وضع المواضیع.

الوقت المناسب لممارسة الریاضة. الوقت المناسب لممارسة هو فی المساء. یمکنک أن تفعل التمارین الریاضیة الخفیفة والریاضة مساء بعد الظهر صباح الثقیلة لک. هناک مجموعة جیدة والطاقة مساء الخیر لممارسة الریاضة. وفی الصباح یحتاجها الجسم للطاقة.
السباحة هی ممارسة جیدة التی ذکرتها الإسلام. بعد السباحة الجسم تمارین انتفاخ یمکن أن تضاف إلى القائمة.
إذا ذهبت إلى الماء الدافئ والمعادن من أکل أو شرب المواد السکریة وتجنب Ghndy Fshartan یثیر بینما کنت تسبب سیئة. رکوب الدراجات هو أداة عظیمة ویبقیه قصیرة وسبل استخدامها.

_____________________________________________________________

Falsche Bewegung ist schlecht für Ihre Gesundheit. Nach verursacht physischen Schaden
Sie nahm den falschen Weg der Übung kann sogar zum Tod führen.
Um das besser zu verstehen, vertraut Kill Msalv vor. Angenommen Hu Winter. Mashynv kalt und Sie wenden und Sie Gas Intensität sehen, und Sie einen Gang zu bewegen. Was ist der Vater in den Motor. Und legte eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, Motorschaden.
Ich habe Leute gesehen, die nach einigen Jahren schwere Übung Übung beginnen ist sehr gefährlich. Das alte Sprichwort, alles Schritt für Schritt. Wenn Sie nicht ausgeübt hatte, oder ist die Ausübung einer Put-unten und wollen nun wieder auszuüben. Denken Sie daran, den ersten Schritt, um loszulegen.
Losgehen und Wandern im Laufe des Tages zu erhöhen Ihre. Drücken Sie nicht Ihren Körper, um den ersten Tagen überhaupt. Nach einem Spaziergang entlang weich und glatt strecken, um es hinzuzufügen. Wie Gehen und Joggen, Schritt für Schritt zu beginnen. Und es ist besser, bevor Sie ein paar Minuten für die Vorbereitung der Körper und Geist ist Bewegung gehen. Und führen Sie einen langsamen Start. Vergessen Sie nicht, auf allen strecken

Immer essen Mvqh Wassersport und halten Sie sich hungrig. Doch nach und nach, und essen ein Bauch voller Wasser. Jede Tasse. Okay, nicht heiß, nicht kalt. Bitte unterlassen Sie essen Eis Wasser.
Durst ist bei Sport-und Nierenschäden schlecht.
Wenn Sie trainieren, fühlen Sie die Energie. Vitamin Ergänzung zu verwenden und einen Arzt konsultieren. Nun, es gibt eine Reihe von Vitaminen und Sportgetränke Limonade Chvshan 3 oder Multivitamine setzen. Es ist nicht zu süß oder sauer.
Gute Drinks Schokoladenmilch ist eine andere. Dieses Hin Nvshydnyharv nach dem Sport oder Übung vor oder nach dem Gebrauch.
Der Trainer der Treppe Sportvereine sollten vertraut und sinnvoll sein. Nach Jahren der sportlichen Ausbildung und Athlet und jemand neu in den Sport und den Club besucht. Seien isoliert und angemessene Bewegung, Bewegung Dauer und kann Themen setzen.

Gute Zeit für die Übung. Gute Zeit für Sport ist in den Abend. Sie können leichte Bewegung und Sport eine schwere Morgen Nachmittag Abend für Sie tun. Es gibt eine gute Körper-und Energie guten Tag für die Übung. Und am Morgen braucht der Körper Energie.
Schwimmen ist eine gute Übung, die Sie Islam erwähnt. Nach dem Schwimmen Körper Ausbuchtung Übungen können zu der Liste hinzufügen.
Wenn Sie das warme Wasser und Mineralien aus Essen oder Trinken von zuckerhaltigen Substanzen gehen und vermeiden die Ghndy Fshartan wirft, während Sie verursachen schlecht sind. Radfahren ist ein großes Werkzeug und halten Sie sie kurz und Möglichkeiten, es zu verwenden.
...

___________________________________________________________________

/ 0 نظر / 181 بازدید