مشکلات کولر در خودرو های ایرانی

کولر در گرمای تابستان نعمتی بزرگ هست که سختی گرما را برای ما سهل میکند .

از امکانات خوب خودروهای امروزی داشتن کولر هست . البته کولر خیلی وقت هست که در ماشینها استفاده میشود . ولی به دست ما دیر رسیده . حرف در اینجاست که حالا هم که رسیده بی مشکل نیست . لاعقل در خودروهای ساخت داخل اینطوری هست .

و این مشکل به داغ کردن ماشین خلاصه میشه .

در خودروهای خارجی این مشکل وجود ندارد و به خوبی کار میکنند . ولی در بیشتر خودروهای ایرانی این مشکل هست . وقتی کولر را در گرما باز میکنیم  قدرت موتور را میگیرد و باعث داغ کردن رادیاتو میشود و در بیشتر مواقه باعث جوشاندن آب رادیاتو میشود .

و یا اینکه در سر بالای باعث کند شدن حرکت ماشین میشود . اینها همش از کم بودن قدرت موتور و درست نبودن سیستم خودرو هست .

تولید خودرو های مثل پراید حالا حالا ادامه دارد و در این خودرو نیز این مشکل وجود دارد .

این مشکل را نیز میتوان حل کرد با اضافه کردن سه چرخدنده میتوان یک گیربکس کوچک درست کرد و از فشار امدن فشار کولر به موتور جلوگیری کرد.

قدرت موتور برای به گردش آوردن موتور کولر به وسیله تسمه هست و به صورت مستقیم نیرو منتقل میشود و این باعث فشار امدن به موتور میشود . در حالی که همان طور که گفتم میشود با استفاده از چند چرخدنده در اندازه های استاندارد یک گیربکس کوچک درست کرد و  فشار را از موتور بگیریم . اینی که نوشتم یه طرح بود و معلوم نیست کسی اونو تو خودرو اجرا کنه خودرو سازان ما هم که همش به فکر پول هستن و به فکر بهبود نیستن . به امید اینکه یه روز این فکر اجرا بشه .

من یه راه دیگه هم به فکرم رسیده که میتوان از فشار آمدن به موتور موقه استفاده از کولر کاست .

مسیر تسمه کولر خودرو از سه پولی تشکیل شده که یکی سر میلنگ موتور هست یکی روی کمپسور کولر یا موتور کولر  و دیگری روی تسمه تیر کن که برای شول سفت کردت تسمه به کار میرود .

حتمی قانون فیزیک در چرخ دنده ها یادتان هست که اگر چرخدنده کوچک چرخدنده بزرگ را به حرکت درآورد سرعت چرخدنده بزرگ نسبت به چرخدنده کوچک کمتر و قدرت در چرخدنده بزرگ  بیشتر خواهد بود و برعکس اگر چرخدنده بزرگ  چرخدنده کوچک را به حرکت درآورد سرعت چرخدنده کوچک نسبت به چرخدنده بزرگ بیستر و توان و قدرت آن کم میشود . این قانون در گیربگس ماشینها . یا در چرخدنده های دوچرخه ها دیده میشود

ما با استفاده از این قانونها میتوانیم در محرکه کولر  بهینه سازی کنیم .

اگر ما پولی سر میلنگ را دستکاری کنیم و دور آن را کوچک کنیم قدرت ما بیشتر میشود و به موتور فشار نمیاد البته پولی سر میلنگ دو تسمه خور هست و باید مال کولر را کوچک کنیم و به آن یکی که به واترپمپ و دینام وصل میشود کاری نداشته باشیم این کار را هم باید به یه تراشکار سپرد تا پولی را کوچک کند یا با برداشتن پولی و جایگزینی پولی کوچکتر کار را برای ما انجام دهد

این کار یک مشکل خواهد داشت که اونم مهم نیست و اون اینکه دور گردش پولی کولر کم میشود و مشکلی از نظر من ندارد

این کار باعث میشود موتور شما موقه روشن کردن کولر زیر فشار نباشد. و آب رادیاتور شما به نکته جوش نرسد .

در مورد بیشتر خنک کردن آب رادیاتور هم طرح های دارم که بعدها برایتان مینویسم .

__________________________________________________________

Cooler in the summer heat for our great blessing that hardly is easy.
There are good opportunities for today's cars have air conditioning. The cooler is very often used in the car. Although we arrived late. Now that's saying here is no problem. Laql in the way cars are built.
Hot off the car's summary of the problem.
This problem does not exist in foreign cars and they work well. But in most Iranian cars is the problem. When we opened the cooler in the heat of the engine power is causing more Mvaqh hot Radyatv and the cause is Radyatv boiling water.
Or slow down at the top of the car. These are all from low engine power and vehicle system is not right.
Car manufacturers like Pride So it goes on and the car also has this problem.
این مشکل را نیز میتوان حل کرد با اضافه کردن سه چرخدنده میتوان یک گیربکس کوچک درست کرد و از فشار امدن فشار کولر به موتور جلوگیری کرد.
Engine power for the circulation of air to the engine by a belt and the force is transmitted directly to the cause strain on the engine. While it is as I said a few gears in the standard size of a small gearbox and push the engine just to get. I hate that I was not sure who designed it auto kick you all to think that our auto makers are to think of money do not live in improve. I hope one day it was implemented.
I think another way to come together, which can reduce the strain on the engine cooler Mvqh use.
Auto fan belt pulley route consists of three engines, one of which is the one on Kmpsvr Mylng air conditioner motors and the other on August belt now that Scholl is used to tighten the belt Krdt.
حتمی قانون فیزیک در چرخ دنده ها یادتان هست که اگر چرخدنده کوچک چرخدنده بزرگ را به حرکت درآورد سرعت چرخدنده بزرگ نسبت به چرخدنده کوچک کمتر و قدرت در چرخدنده بزرگ بیشتر خواهد بود و برعکس اگر چرخدنده بزرگ چرخدنده کوچک را به حرکت درآورد سرعت چرخدنده کوچک نسبت the gear Bystr and its strength decreases. The law Gyrbgs car. Or gear bicycles are seen
We can use these rules to optimize the transmission cooler.
اگر ما پولی سر میلنگ را دستکاری کنیم و دور آن را کوچک کنیم قدرت ما بیشتر میشود و به موتور فشار نمیاد البته پولی سر میلنگ دو تسمه خور هست و باید مال کولر را کوچک کنیم و به آن یکی که به واترپمپ و دینام وصل میشود کاری نداشته باشیم این کار را هم باید به یه تراشکار سپرد تا پولی را کوچک کند یا با برداشتن پولی و جایگزینی پولی کوچکتر کار را برای ما انجام دهد
This will be a problem, she does not care and that it is far less air circulation problem in my view is
This will brighten up your engine cooler Mvqh not under pressure. And the boiling point of your coolant is not.
More about Water cooling designs later, I'm writing you. ______________________________________________________

Cooler in the heat of summer is a great blessing that hardly makes the heat easier for us.

There are good opportunities for today's cars have air conditioning. The cooler is very often used in the car. Although we arrived late. Now that's saying here is no problem. Laql in the way cars are built.

Hot off the car's summary of the problem.

This problem does not exist in foreign cars and they work well. But in most Iranian cars is the problem. When we opened the cooler in the heat of the engine power is causing more Mvaqh hot Radyatv and the cause is Radyatv boiling water.

Or slow down at the top of the car. These are all from low engine power and vehicle system is not right.

Car manufacturers like Pride So it goes on and the car also has this problem.

This problem can also be solved by adding three gears can make a small gearbox and engine to prevent the pressure of air pressure.

Engine power for the circulation of air to the engine by a belt and the force is transmitted directly to the cause strain on the engine.در حالی که همان طور که گفتم میشود با استفاده از چند چرخدنده در اندازه های استاندارد یک گیربکس کوچک درست کرد و فشار را از موتور بگیریم .اینی که نوشتم یه طرح بود و معلوم نیست کسی اونو تو خودرو اجرا کنه خودرو سازان ما هم که همش به فکر پول هستن و به فکر بهبود نیستن . I hope one day it was implemented.

I think another way to come together, which can reduce the strain on the engine cooler Mvqh use.

Auto fan belt pulley route consists of three engines, one of which is the one on Kmpsvr Mylng air conditioner motors and the other on August belt now that Scholl is used to tighten the belt Krdt.

حتمی قانون فیزیک در چرخ دنده ها یادتان هست که اگر چرخدنده کوچک چرخدنده بزرگ را به حرکت درآورد سرعت چرخدنده بزرگ نسبت به چرخدنده کوچک کمتر و قدرت در چرخدنده بزرگ بیشتر خواهد بود و برعکس اگر چرخدنده بزرگ چرخدنده کوچک را به حرکت درآورد سرعت چرخدنده کوچک نسبت the gear Bystr and its strength decreases. The law Gyrbgs car. Or gear bicycles are seen

 

We can use these rules to optimize the transmission cooler.

اگر ما پولی سر میلنگ را دستکاری کنیم و دور آن را کوچک کنیم قدرت ما بیشتر میشود و به موتور فشار نمیاد البته پولی سر میلنگ دو تسمه خور هست و باید مال کولر را کوچک کنیم و به آن یکی که به واترپمپ و دینام وصل میشود کاری We do not even have to have a turning to the left a little money or less money by taking money and replace it we do

This will be a problem, she does not care and that it is far less air circulation problem in my view is

This will brighten up your engine cooler Mvqh not under pressure. And the boiling point of your coolant is not.

More about Water cooling designs later, I'm writing you.

______________________________________________________________

Cooler in der Sommerhitze für unser großer Segen, dass kaum ist einfach.
Es gibt gute Möglichkeiten für die heutigen Autos haben eine Klimaanlage. Der Kühler wird sehr häufig im Auto verwendet. Obwohl wir kamen spät. Nun, das ist hier sage, ist kein Problem. Laql in der Art Fahrzeuge eingebaut sind.
Hot Ausschalten des Fahrzeug Zusammenfassung des Problems.
Dieses Problem tritt nicht in ausländische Autos gibt und sie gut funktionieren. Aber in den meisten iranischen Autos ist das Problem. Wenn wir in der Hitze der Motorleistung öffnete die Kühler verursacht mehr Mvaqh heiß Radyatv und die Ursache ist Radyatv kochendem Wasser.
Oder langsam an der Spitze des Autos nach unten. Diese sind alle von geringer Motorleistung und Fahrzeugsystem ist nicht richtig.
Autohersteller wie Stolz So geht es weiter, und das Auto hat auch dieses Problem.
این مشکل را نیز میتوان حل کرد با اضافه کردن سه چرخدنده میتوان یک گیربکس کوچک درست کرد و از فشار امدن فشار کولر به موتور جلوگیری کرد.
قدرت موتور برای به گردش آوردن موتور کولر به وسیله تسمه هست و به صورت مستقیم نیرو منتقل میشود و این باعث فشار امدن به موتور میشود . Zwar ist es wie gesagt ein paar Gänge in der Standardgröße von einem kleinen Getriebe und drücken Sie den Motor einfach zu bekommen.اینی که نوشتم یه طرح بود و معلوم نیست کسی اونو تو خودرو اجرا کنه خودرو سازان ما هم که همش به فکر پول هستن و به فکر بهبود نیستن . Ich hoffe, eines Tages wird es umgesetzt wurde.
Ich denke, ein weiterer Weg, um zusammen zu kommen, was die Belastung auf dem Motorkühler Mvqh Verbrauch verringern kann.
Auto-Fan Riemenscheibe Route besteht aus drei Motoren, von denen eine ist die auf Kmpsvr Mylng Klimaanlage Motoren und die andere auf August Gürtel jetzt, dass Scholl wird verwendet, um den Gürtel Krdt anziehen.
حتمی قانون فیزیک در چرخ دنده ها یادتان هست که اگر چرخدنده کوچک چرخدنده بزرگ را به حرکت درآورد سرعت چرخدنده بزرگ نسبت به چرخدنده کوچک کمتر و قدرت در چرخدنده بزرگ بیشتر خواهد بود و برعکس اگر چرخدنده بزرگ چرخدنده کوچک را به حرکت درآورد سرعت چرخدنده کوچک نسبت Das Getriebe Bystr und seine Stärke abnimmt. Das Gesetz Gyrbgs Auto. Oder Gang Fahrräder zu sehen sind
Wir können diese Regeln verwenden, um die Getriebekühler optimieren.
اگر ما پولی سر میلنگ را دستکاری کنیم و دور آن را کوچک کنیم قدرت ما بیشتر میشود و به موتور فشار نمیاد البته پولی سر میلنگ دو تسمه خور هست و باید مال کولر را کوچک کنیم و به آن یکی که به واترپمپ و دینام وصل میشود کاری Wir haben noch nicht einmal um eine Abzweigung nach links ein wenig Geld oder weniger Geld, indem sie Geld haben und ersetzen Sie es wir tun
Das wird ein Problem sein, hat sie nicht interessieren und dass es weit weniger Luftzirkulation Problem ist aus meiner Sicht
Dies wird nicht unter Druck aufhellen Ihre Motorkühler Mvqh. Und der Siedepunkt des Kühlmittels ist es nicht.
Mehr über Wasserkühlung Entwürfe später, ich schreibe euch.

______________________________________________________________

 

/ 0 نظر / 403 بازدید